Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken van Thuiszorg Mozaiek. Het doel van de Raad van Toezicht is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van Thuiszorg Mozaiek en haar ongevraagd van advies te dienen.

De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn en of alle wettelijke voorwaarden in acht worden genomen. Tenslotte houdt zij toezicht op de Governance code.


De Raad van Toezicht bestaat uit de navolgende leden:

De heer E. Yildirim
De heer H. Unal