Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Thuiszorg Mozaiek B.V


ALGEMEEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onderhavige 'Algemene Voorwaarden' van toepassing op alle rechtsverhoudingen die door Thuiszorg Mozaiek worden aangegaan, een en ander met inachtname van het bepaalde in de ZVW, WLZ, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet en bovendien alle rechtsverhoudingen uit welke hoedanigheid dan ook.

Afspraken met personeel van Thuiszorg Mozaiek bindt haar niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

De cliënt erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Thuiszorg Mozaiek, van welke aard ook. Vastlegging van toepasselijk van de algemene voorwaarden vindt plaats in de zorgovereenkomst.

Onder cliënt wordt verstaan ieder, die van de diensten van Thuiszorg Mozaiek gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

Cliënt is verplicht alle wijzigingen met betrekking aan Thuiszorg Mozaiek door te geven, met name wijzigingen betreffende (medische) omstandigheden en adreswijzigingen.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst betreffende zorg of overige diensten tussen cliënt en Thuiszorg Mozaiek komt eerst tot stand nadat de overeenkomst door Thuiszorg Mozaiek en de cliënt getekend is en terugontvangen. Uitsluitend in acute gevallen wordt direct tot zorgverlening overgegaan.

De door de thuiszorgmedewerkers van Thuiszorg Mozaiek gewerkte uren worden bijgehouden op periode staten. Deze worden in het geval van particulier ingekochte zorg of zorg betaald vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) elke maand of bij beëindiging van de werkzaamheden bij cliënt in rekening gebracht. De factuur is voorzien van een specificatie van de gewerkte uren.

Cliënt dient op de laatste werkdag van de betreffende periode een exemplaar van de betreffende periodestaat te controleren en te ondertekenen. Indien op de ondertekende periode staat geen aantekeningen zijn gemaakt wordt deze geacht bindend te zijn.

De organisatie en uitvoering van de zorg geschiedt in overeenstemming met de maatschappelijk aanvaarde standaarden en normen als opgenomen in de kwaliteitseisen en protocollen van Thuiszorg Mozaiek.

Uitvoering van zorg door of namens Thuiszorg Mozaiek in het kader van de AWBZ resp. de WMO gebeurt op basis van een zogenaamde indicatiestelling. De indicatiestelling wordt door of onder verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige of het zorgkantoor dan wel door de gemeente afgegeven.

Thuiszorg Mozaiek is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de cliënt de zorgverlening of daarvan uit te laten voeren door diverse thuiszorgmedewerkers (waaronder stagiaires) van Thuiszorg Mozaiek of door derden, indien zulks naar mening van Thuiszorg Mozaiek een goede uitvoering niet belemmert. Thuiszorg Mozaiek streeft er naar het aantal medewerkers dat bij de cliënt komt zo veel mogelijk te beperken. De cliënt krijgt een medewerker en een zorgcoördinator als contactpersoon voor het maken van afspraken met betrekking tot de zorg of het bespreken van bepaalde knelpunten.

Voor het uitvoeren van medische/verpleegkundige handelingen, die vallen onder de zogenaamde voorbehouden handelingen (Wet BIG), dient Thuiszorg Mozaiek te beschikken over een opdracht van een arts, huisarts, specialist, Consultatiebureau arts.


WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN

Bij verhindering of afwezigheid van de cliënt dient de zorg tijdig te worden afgezegd door de cliënt. Afzegging van reeds overeengekomen zorg of overige diensten dient 24 uur voor aanvang te gebeuren. Afzegging van huishoudelijke verzorging is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00. Afzegging van zorg is ook in het weekend mogelijk op het daarvoor bestemde telefoonnummer.

Bij niet tijdige afzegging van de zorg worden de kosten van de overeengekomen zorg, eventueel verhoogd met administratiekosten, bij de cliënt in rekening gebracht.

Ieder der partijen kan te allen tijde een voor onbepaalde tijd gegeven opdracht door schriftelijke opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.

Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen behoudens overmacht (bijvoorbeeld bij overlijden, plotselinge opname) en tenzij voortzetting niet langer verantwoord is een opzeggingstermijn van ten minste één maand te hanteren, ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand waarin schriftelijk is opgezegd.

Structurele wijziging van tijden van de zorgmomenten, dagen waarop de zorg plaatsvindt of locatie waar de zorgverlening en/of diensten plaatsvinden, kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd. Thuiszorg Mozaiek is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging. Thuiszorg Mozaiek is eerst gebonden

Thuiszorg Mozaiek is gerechtigd met onmiddellijke ingang wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de WLZ, de Zorgverzekeringswet, de WMO of andere van overheidswege opgelegde regelgeving door te voeren, ook indien de wijziging een verhoging van de eigen bijdrage betekent.

Thuiszorg Mozaiek is gerechtigd met onmiddellijke ingang de zorg op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van Thuiszorg Mozaiek:

Er geen sprake meer is van een indicatie waarbij Thuiszorg Mozaiek aanbieder is;

Op het moment dat de cliënt niet langer woonachtig is in een gemeente waarmee Thuiszorg Mozaiek een raamovereenkomst betreffende huishoudelijke hulp heeft afgesloten;

Ingeval van overlijden van cliënt;

Bij wederzijds goedvinden;

De cliënt in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Thuiszorg Mozaiek te voldoen.

De cliënt niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze Algemene Voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiënde verplichting.

De cliënt (of zijn gasten) zich schuldig maakt aan discriminatie, racisme, excessief alcohol- of drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of (seksuele) intimidatie.

De werkplek niet voldoet aan de in de Arbo-wet gestelde eisen.

Er sprake is van een dermate slecht hygiënische situatie dat van de medewerkers van Thuiszorg Mozaiek redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij dat accepteren.

De cliënt wordt openomen in het ziekenhuis.

Cliënt onthoudt zich gedurende de duur van een overeenkomst met Thuiszorg Mozaiek en gedurende een jaar na beëindiging daarvan, van het sluiten van een enige overeenkomst van welke aard of uit welke hoofde dan ook direct of indirect met de door Thuiszorg Mozaiek uitgezonden of gedetacheerde arbeidskracht, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Thuiszorg Mozaiek werd verkregen.

Indien cliënt zich niet houdt aan het in de vorige bepaling omschreven verbod verbeurt cliënt ten behoeve van Thuiszorg Mozaiek enkele dadelijk opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag of gedeelte van een dag, dat de omschreven situatie voortduurt. Daarnaast zal cliënt aansprakelijk zijn voor de door Thuiszorg Mozaiek, ten gevolge van een overtreding van het omschreven verbod door cliënt, geleden reële schade.

Volgens de Tabakswet heeft iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek. Omdat de werkplek van de medewerker van Thuiszorg Mozaiek het privédomein van de opdrachtgever is, heeft de wet hier geen zeggenschap. Desalniettemin vragen wij de opdrachtgever, in het belang van de gezondheid van onze thuiszorgmedewerker, zijn/haar rookgedrag hierop aan te passen.


ZORGPLAN EN INFORMATIE WERKMAP

Thuiszorg Mozaiek zal, in samenspraak met de cliënt zo spoedig mogelijk, doch binnen zes weken na aanvang van de zorglevering, een individuele cliëntenmap / zorgdossier opstellen. Deze cliëntenmap /zorgdossier blijft bij de cliënt.

De cliënt zal naar vermogen meewerken aan de totstandkoming van een adequaat zorgplan en verstrekt hiertoe de hiervoor benodigde informatie. Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst geeft de cliënt aan kennis te nemen van het zorgplan en hiermee in te stemmen.

De cliënt is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een verantwoorde werkplek en -materialen aan medewerkers. Tijdens de eerste zorgverlening zullen de omstandigheden als besproken in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) worden getoetst (Arbo-check). Indien nodig worden afspraken gemaakt over het vervangen of aanschaffen van nieuwe materialen.

Het zorgplan dient tenminste eenmaal per jaar geëvalueerd te worden en kan zonodig worden gewijzigd op basis van overeenstemming tussen cliënt en Thuiszorg Mozaiek. Bij een nieuw indicatiebesluit vindt in elke geval een evaluatie van het zorgplan plaats.

De cliënt geeft, met het ondertekenen van de zorgovereenkomst, toestemming aan Thuiszorg Mozaiek om (medische) gegevens op te vragen bij huisarts of andere behandelaar dan wel te verstrekken aan een indicatieorgaan in verband met de aanvraag voor een (her)indicatie als onderdeel van een adequate zorgverlening.


AANSPRAKELIJKHEID

Thuiszorg Mozaiek is verzekerd tegen schade die bij een cliënt wordt veroorzaakt door schuld van een medewerker en of door handelen van Thuiszorg Mozaiek. Als er zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Thuiszorg Mozaiek leidt, kan cliënt een aanvraag tot schadevergoeding indienen. De schade dient zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand na constatering, te worden gemeld aan de centrale administratie door middel van een formulier schademelding. Thuiszorg Moaziek is slechts verplicht de schade aan de cliënt te vergoeden als de medewerker het veroorzaken van de schade erkent en tot ten hoogste het bedrag dat de verzekering aan Thuiszorg Mozaiek uitkeert.

Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, draagt Thuiszorg Moaziek generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan of rechtsverhouding dan ook, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Thuiszorg Mozaiek wordt gedekt.

Kleine schades tot € 100,00 zijn voor eigen rekening en risico van cliënt, tenzij Thuiszorg Mozaiek bereid is tot een geste.

Cliënt is gehouden Thuiszorg Mozaiek schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Thuiszorg Mozaiek instellen ter zake van schade ontstaan door de verleende zorg.

Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thuiszorg Mozaiek aan thuiszorgmedewerkers van Thuiszorg Mozaiek volmachten te verstrekken waaronder mede verstaan bankpassen en codes, creditcards etc. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt Thuiszorg Mozaiek geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook,

Het is cliënt alleen toegestaan zich ten tijde van de zorg samen met de thuiszorgmedewerkers van Thuiszorg Mozaiek te verplaatsen in een motorvoertuig indien - ongeacht wie het voertuig bestuurt:

  • De bestuurder een geldig rijbewijs heeft.
  • Het motorvoertuig verzekerd is.
  • Het motorvoertuig een inzittendenverzekering heeft. In geval van schade, waaronder tevens verstaan liet eigen risico en verhoogde premie door het vervallen van (een deel van) de no-claim korting, komt deze te allen tijde voor rekening van cliënt.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Thuiszorg Mozaiek te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van Thuiszorg Mozaiek geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten, stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, personeelskrapte, bedrijven bezetting en overige optredens van thuiszorgmedewerkers organisaties, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storing in de leveringen van energie en water, storingen in het communicatie- en dataverkeer, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat Thuiszorg Mozaiek door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, ontslaan Thuiszorg Mozaiek van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

Ingeval van langer durende overmacht zal Thuiszorg Mozaiek daarvan onverwijld mededeling doen aan de cliënt en zal cliënt na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Thuiszorg Mozaiek het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Uitvoering van de opdracht geschiedt grotendeels op grond van een van overheidswege beschikbaar gesteld jaarbudget. Thuiszorg Mozaiek behoudt zich het recht voor op grond van een niet-toereikend budget opdrachten niet of niet geheel uit te voeren, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.


KLACHTEN

Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Thuiszorg Mozaiek een klachtenprocedure, Deze procedure staat vermeldt op de website van Thuiszorg Moziaek.

De termijnen waarbinnen klachten dienen te worden ingediend is opgenomen in het klachtenreglement van Thuiszorg Mozaiek.

Klachten betreffende materiële zaken/verzekeringskwesties worden afgewikkeld door de afdeling financiële administratie, dan wel -in geval van een onbevredigende uitkomst - de directie van Thuiszorg Mozaiek.

Indien een klacht niet bevredigend behandeld is kan de cliënt zich schriftelijk wenden tot: Thuiszorg Mozaiek, Zuiderparklaan 488, 2574 GW ’s-Gravenhage of per mail: info@thuiszorgmozaiek.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de klacht worden doorgestuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie.. Deze neemt de klacht volgens eigen procedure in behandeling.BETALING PARTICULIEREN EN ZORG PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in gangbare Euro.

Door zich akkoord te verklaren met onderhavige algemene voorwaarden machtigt de cliënt Thuiszorg Mozaiek om verschuldigde bedragen via automatische incasso te innen, wanneer cliënt zorg ontvangt middels een persoonsgebonden budget. Cliënt zorgt voor voldoende saldo op zijn rekening. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt Thuiszorg Mozaiek de cliënt op de hoogte. Cliënt maakt vervolgens het verschuldigde bedrag over op het door Thuiszorg Mozaiek opgegeven rekeningnummer. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen is bijgeschreven op het door Thuiszorg Mozaiek opgegeven rekeningnummer, is Thuiszorg Mozaiek gerechtigd de zorgverlening aan cliënt op te schorten, totdat de betaling is voldaan.

Het bepaalde in het vorige lid is tevens van toepassing op gevallen van zorgverlening op particuliere basis, waarbij Thuiszorg Mozaiek geleverde zorguren niet kan declareren bij de gemeente of een andere overheidsinstantie.

Cliënt is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Thuiszorg Mozaiek heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Thuiszorg Mozaiek hiervoor toestemming heeft gegeven, is cliënt rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Thuiszorg Mozaiek moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van cliënt. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Thuiszorg Mozaiek zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in liet rapport Voorwerk II. Thuiszorg Mozaiek behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle transacties van Thuiszorg Mozaiek is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en eventuele geschillen zullen derhalve worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


OVERIGE BEPALINGEN

Thuiszorg Mozaiek is niet aansprakelijk voor druk -, schrijf - en/of telfouten en/of onduidelijkheden in folders, opdrachtbevestigingen en/of offertes, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Thuiszorg Mozaiek als bindend.


Thuiszorg Mozaiek heeft een Cliëntenraad ingesteld. Dit is een onafhankelijk orgaan, dat de belangen behartigd van alle klanten van Thuiszorg Mozaiek. Via de cliëntenraad hebben cliënten medezeggenschap in de organisatie. In deze raad zitten klanten (of hun vertegenwoordigers). De cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben.


Wanneer de cliënt twijfelt of de medewerker in dienst is bij Thuiszorg Mozaiek dan kan deze de medewerker om het eigen identiteitsbewijs vragen. Medewerkers dienen zich te allen tijde bij de cliënt te kunnen identificeren.

Het is de cliënt niet toegestaan extra beloningen te geven aan de medewerker. Tevens is het de cliënt niet toegestaan aan de medewerker leningen te verstrekken, dan wel zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar voor de rechthebbende te verbinden. In afwijking van het voorgaande is het de cliënt wel toegestaan de medewerker kleine attenties aan te bieden.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY

Thuiszorg Mozaïek beschikt over een privacyverklaring die beschikbaar is op de website en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.