Privacyverklaring Thuiszorg Mozaiek B.V.

Waarvoor verwerkt Thuiszorg Mozaiek uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door Thuiszorg Mozaiek verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;

 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;

 • Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Thuiszorg Mozaiek;

 • Het afhandelen van informatieaanvragen;

 • Het uitvoeren van (cliënt) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;

 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Thuiszorg Mozaiek;

 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;

 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

 • Het overleggen met diegenen die een rol spelen in een aanvraag in verband met WMO.

Op grond waarvan mag Thuiszorg Mozaiek deze persoonsgegevens verwerken?

Thuiszorg Mozaiek mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

• u hiervoor toestemming hebt gegeven;

• dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;

• dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;

• dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Thuiszorg Mozaiek of
van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Thuiszorg Mozaiek kunnen zijn:

 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;

 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;

 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;

 • Interne en externe audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;

 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Thuiszorg Mozaiek heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Thuiszorg Mozaiek verrichten. Zo maakt Thuiszorg Mozaiek gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Thuiszorg Mozaiek te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Thuiszorg Mozaiek als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Thuiszorg Mozaiek te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft Thuiszorg Mozaiek gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Thuiszorg Mozaiek gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Thuiszorg Mozaiek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Thuiszorg Mozaiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt Thuiszorg Mozaiek uw persoonsgegevens?

Thuiszorg Mozaiek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Thuiszorg Mozaiek toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Thuiszorg Mozaiek verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Thuiszorg Mozaiek verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Thuiszorg Mozaiek verwerkte persoonsgegevens in te zien.
Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Thuiszorg Mozaiek de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;

 • Indien Thuiszorg Mozaiek de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;

 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Maakt u gebruik van scripts of cookies op uw website, al dan niet van derden ?

Ja,

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Er zijn 3 soorten cookies:

- Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld uw keuze in het wel of niet accepteren van cookies of op de website ingevulde gegevens te onthouden.

- Analytische cookies: deze worden gebruikt om een website en de bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor de website (het gebruik daarvan en de vindbaarheid) kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld het hulpprogramma Google Analytics worden gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

- Andere cookies, bedoeld voor commerciële doeleinden en derde partijen, zoals Social Media Plugins. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, bijvoorbeeld Facebook. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media.
Overige cookies.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Thuiszorg Mozaiek verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Thuiszorg Mozaiek kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Thuiszorg Mozaiek om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Thuiszorg Mozaiek aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Thuiszorg Mozaiek zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Thuiszorg Mozaiek aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Thuiszorg Mozaiek een Functionaris Gegevensbescherming?

Thuiszorg Mozaiek heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van Thuiszorg Mozaiek over de privacywetgeving. De FG werkt onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur van Thuiszorg Mozaiek. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze Privacyverklaring.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Thuiszorg Mozaiek ?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Thuiszorg Mozaiek dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uitkomt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Thuiszorg Mozaiek kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Thuiszorg Mozaiek. Thuiszorg Mozaiek adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Thuiszorg Mozaiek vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Thuiszorg Mozaiek op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuiszorg Mozaiek kunt u contact opnemen met:

Thuiszorg Mozaiek BV

FG gegevens

mr. Julliet Smit
julliet@me.com