Alle velden zijn verplicht.

Sluit het formulier

Organisatie

Raad van Bestuur

Voor een goed functionerende zorgsector zijn professionele bestuur en toezicht van groot belang. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede Governance Code.

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken in Thuiszorg Mozaiek. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

De raad van toezicht bespreekt in ieder geval één keer per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
– De heer E. Yildirim
– De heer H. Unal

Clientenraad

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, die de belangen van cliënten behartigt. Door goed te luisteren naar de cliënt en kritisch te denken geven ze advies aan de zorginstelling. Dit is belangrijk, want cliëntenraad is namelijk de enige binnen een zorginstelling die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De leden van de cliëntenraad zijn zoveel mogelijk betrokken bij de gang van zaken in de eigen voorzieningen of locatie.

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: